Light Masal

Mesafeli Satış Sözleşmesi
Light Masal Mesafeli Satış Sözleşmesi

MESAFELİ SATIŞ SÖZLEŞESİ

MADDE 1 – TARAFLAR
a) SATICI’nın Bilgileri : 
Light Masal- Yasemin Gül
Adres : Esentepe mah Köprülü sok 7 /3 Şişli /İSTANBUL
Telefon : 05068680848
E-mail : info@lightmasal.com 
(Bundan sonra “Satıcı” olarak anılacaktır.)
b) Alıcı’nın Bilgileri
Satici’nin websitesi/uygulamasın’na (please insert the web site adresss or application name) üye olan, alışveriş
yapan kişi, kurum ve kuruluşlar.
(Bundan sonra “Alıcı” olarak anılacaktır.)
MADDE 2 – KONU
2.1 İşbu Mesafeli Satış Sözleşmesi (“Sözleşme”), yukarıda detay bilgileri bulunan Alıcı’nın, Satıcı tarafından
işletilmekte olan web sitesi/uygulaması üzerinden yapmış olduğu ürünlerin (“Ürünler”) satışı ve teslimi ile ilgili
olarak 4077 sayılı Tüketicilerin Korunması Hakkındaki Kanun ve Mesafeli Sözleşmelere Dair Yönetmelik
hükümleri gereğince tarafların hak ve yükümlülüklerini düzenlemektedir.
2.2. Alıcı, satışa konu mal veya hizmetlerin temel nitelikleri, satış fiyatı, ödeme şekli, teslimat koşulları ve satışa
konu mal veya hizmetler ile ilgili tüm ön bilgiler ve “cayma” hakkı konusunda bilgi sahibi olduğunu, bu ön bilgileri
elektronik ortamda teyit ettiğini ve sonrasında mal veya hizmetleri sipariş verdiğini işbu Sözleşme hükümlerince
kabul ve beyan eder. web sitesinde/uygulamada yer alan Ön Bilgilendirme Formu (“Ön Bilgilendirme Formu”) iş
bu sözleşmenin ayrılmaz parçasıdır.
MADDE 3 – YÜRÜRLÜLÜK
3.1. İşbu Sözleşme Alıcı’nın kayıt formunu doldurup satıcı websitesi ortamında bu sözleşmeyi onayladığında
yürürlüğe girmiştir. Bu form onaylanmadığı takdirde websitesi üzerinden satış tamamlanamamaktadır.
MADDE 4 – TAAHHÜTLERİN GEÇERLİLİK SÜRESİ
4.1. Satıcı websitesi üzerinde ilan edilen fiyatlar ve vaatler güncelleme yapılana ve değiştirilene kadar geçerlidir.
Süreli olarak ilan edilen fiyatlar ise belirtilen süre sonuna kadar geçerlidir. Alıcı, Satıcı’nın web sitesi/uygulama
üzerinden vermiş olduğu sipariş üzerine, siparişe konu ürün/hizmetleri hazırladığını, siparişe konu ürün ve
hizmetlerin kişiye özel hazırlanan ve bozulabilecek ürünler olduğunu kabul ve beyan eder.
MADDE 5 - SÖZLEŞME KONUSU ÜRÜNLER VE ÖDEME BİLGİLERİ
5.1. Sözleşme konusu ürünlerin/hizmetlerin detayları, vergiler dâhil peşin satış tutarları ve adet bilgileri satıcı
websitesinde belirtildiği gibidir.
5.2. Kargo Ücreti, Alıcı tarafından ödenecektir.
5.3. Alıcı, kredi kartına taksitle yapılan alışverişlerde ilgili faiz oranlarını ve temerrüt faizi ile ilgili bilgileri
bankasından ayrıca teyit edeceğini, yürürlükte bulunan mevzuat hükümleri gereğince faiz ve temerrüt faizi ile ilgili
hükümlerin banka ve Alıcı arasındaki kredi kartı sözleşmesi kapsamında uygulanacağını kabul, beyan ve taahhüt
eder. Bankalar ve finansman kuruluşları gibi kredi kartı, taksit kart v.b. veren kuruluşlarca sağlanan vadeli / taksitli
ödeme imkânları bir kredi ve/veya doğrudan anılan kuruluşça sağlanmış taksitli ödeme imkanıdır; bu çerçevede
gerçekleşen ve Satıcı'nın bedelini tamamen tahsil ettiği Ürünlerin satışları işbu Sözleşme'nin tarafları yönünden
taksitli satış sayılmaz, peşin satıştır
MADDE 6 - ÜRÜNLERİN TESLİMATI
6.1. Ürün, Alıcı'nın belirttiği teslimat adresine veya gösterdiği adresteki kişi/kuruluşa, faturası ile birlikte
paketlenmiş ve sağlam olarak sipariş tarihinden itibaren en geç 30 (otuz) gün içinde teslim edilir. Bu süre
tüketiciye daha önceden yazılı olarak veya bir sürekli veri taşıyıcısıyla bildirilmek koşuluyla en fazla 10 (on) gün
uzatılabilir.
6.2. Ürün, Alıcı'dan gösterdiği başka bir kişiye/kuruluşa teslim edilecek ise, teslim edilecek kişi/kuruluşun teslimatı
kabul etmemesinden dolayı Satıcı sorumlu tutulamaz.
6.3. Alıcı, Ürün'ü teslim aldığı anda kontrol etmek ve gördüğü ayıpları derhal Satıcı’ya bildirmekle yükümlüdür.
MADDE 7 - GENEL HÜKÜMLER

7.1. Alıcı, Satıcı’nın web sitesinde/uygulamasında gösterilen ürünlerin temel nitelikleri, satış fiyatı ve ödeme şekli
ile teslimata ilişkin ön bilgileri okuyup bilgi sahibi olduğunu ve elektronik ortamda satış için gerekli teyidi verdiğini
kabul eder.
7.2. Alıcı, bu sözleşmeyi elektronik ortamda teyit etmekle, mesafeli sözleşmelerin akdinden önce adres, siparişi
verilen ürünlere ait temel özellikler, ürünlerin vergiler dahil fiyatı, ödeme ve teslimata ilişkin bilgilerini doğru ve
eksiksiz olarak edindiğini teyit etmiş olur.
7.3. Kargo firmasının, ürünü Alıcı’ya teslimi aşamasında karşılaşacağı her türlü sorun nedeniyle, siparişi verilen
ürünün Alıcı'ya teslim edilememesinden dolayı Satıcı sorumlu tutulamaz.
7.4. Satıcı, sözleşme konusu ürünün sağlam, eksiksiz, siparişte belirtilen niteliklere uygun ve varsa garanti
belgeleri ve kullanım kılavuzları ile teslim edilmesinden sorumludur.
7.5 .Satıcı, sözleşmeden doğan ifa yükümlülüğünün süresi dolmadan haklı bir nedenle Sözleşme konusu malın
tedarik edilemeyeceğinin anlaşılması üzerine Alıcı’yı bilgilendirmek ve yazılı onayını almak suretiyle eşit kalite ve
fiyatta farklı bir ürün tedarik edebilir.
7.6.Satıcı, teslim edilmesi imkânsızlaşması halinde sözleşme konusu yükümlülüklerini yerine getiremezse, bu
durumu, sözleşmeden doğan ifa yükümlülüğünün süresi dolmadan Alıcı’ya bildirir ve Alıcı’ya eşit kalite ve fiyatta
farklı bir ürün tedarik edebilir.
7.8. Ürünler’in teslimatı için işbu Sözleşme’nin elektronik ortamda teyit edilmesi şarttır. Herhangi bir nedenle
Ürünler’in bedeli ödenmez veya banka kayıtlarında iptal edilir ise, Satıcı ürünün teslimi yükümlülüğünden
kurtulmuş kabul edilir.
7.9.Ürün bedelinin herhangi bir sebepten dolayı Satıcı'ya ödememesi halinde, Alıcı Satıcı’nın bildiriminden
itibaren en geç 3 (üç) gün içinde Ürünler’i tüm masrafları kendisine ait olmak üzere Satıcı'ya iade eder. Satıcı'nın
Ürün bedeli alacağını takip dahil diğer tüm akdi-kanuni hakları ayrıca ve her halükarda saklıdır.
7.10. Ürün'ün normal satış koşulları dışında olağanüstü durumlar (hava muhalefeti, deprem, sel, yangın gibi)
nedeni ile 30 (otuz) günlük süre zarfında teslim edilememesi ve gecikmenin 10 (on) günü aşması söz konusu ise,
Satıcı teslimat ile ilgili olarak Alıcı'yı bilgilendirir. Bu durumda Alıcı siparişi iptal edebilir, benzer bir ürün sipariş
edebilir veya olağanüstü durum sonuna kadar bekleyebilir. Sipariş iptallerinde Ürün bedeli tahsil edilmiş ise
iptalden itibaren 10 (on) gün içinde Alıcı'ya iade edilir. Kredi kartlı ödemelerde iade işlemi de Alıcı kredi kartına
iade sureti ile yapılır.
MADDE 8 - CAYMA HAKKI
8.1.Alıcı, gıda maddelerinin, içeceklerin veya diğer günlük tüketim maddelerinin satışına ilişkin mesafeli
sözleşmelerde cayma hakkı kullanamaz. Ancak anılan ürünler hariç, diğer Ürünleri, Ürünün kendisine veya
gösterdiği adresteki kişi/kuruluşa teslim tarihinden itibaren 14 gün içerisinde hiçbir hukuki ve cezai sorumluluk
üstlenmeksizin ve hiçbir gerekçe göstermeksizin malı reddederek sözleşmeden cayma hakkını kullanabilir.
8.2. Cayma hakkının kullanıldığına dair bildirimin Satıcı’ya bu sure içerisinde yazılı olarak (please insert info mail
adress) adresine yapılması gerekir. Cayma hakkının kullanılması halinde, Alıcı'ya teslim edilen ürün/ürünlerin
Satıcı’ya gönderildiğine ilişkin kargo teslim tutanağı örneği ile fatura aslının Satıcı’ya iadesi gerekir.
8.3. Cayma hakkının kullanılması için 14 günlük süre içinde Satıcı’ya iadeli taahhütlü posta, elektronik posta veya
faks ile yazılı bildirimde bulunulması şarttır.
8.4.İade edilecek ürünlerin kutusu, ambalajı, varsa standart aksesuarları ile birlikte teslim edilmesi gerekmektedir.
8.5.Satıcı, cayma bildiriminin kendisine ulaşmasından itibaren en geç 10 (on) günlük süre içerisinde toplam bedeli
ve Alıcı’yı borç altına sokan belgeleri Alıcı’ya iade etmek ve 20 (yirmi) günlük süre içerisinde malı iade almakla
yükümlüdür.
8.6.Cayma hakkı nedeni ile iade edilen Ürünler’in kargo bedeli Satıcı tarafından karşılanır.
8.7.Teslim alınmış olan malın değerinin azalması veya iadeyi imkânsız kılan bir nedenin varlığı cayma hakkının
kullanılmasına engel değildir. Ancak değer azalması veya iadenin imkânsızlaşması tüketicinin kusurundan
kaynaklanıyorsa Satıcı’ya malın değerini veya değerindeki azalmayı tazmin etmesi gerekir. Malın mutat kullanımı
sebebiyle meydana gelen değişiklik ve bozulmalar değer azalması sayılmaz.
MADDE 9 - CAYMA HAKKI KULLANILAMAYACAK ÜRÜNLER
9.1.Alıcı’nın istekleri veya açıkça onun kişisel ihtiyaçları doğrultusunda hazırlanan, niteliği itibariyle geri
gönderilmeye elverişli olmayan ve çabuk bozulma tehlikesi olan veya son kullanma tarihi geçme ihtimali olan
ürünlerin satışına ilişkin sözleşmeler ve Alıcı tarafından ambalajının açılmış olması şartıyla, ses veya görüntü
kayıtlarına, yazılım programlarına ve bilgisayar sarf malzemelerine ilişkin sözleşmelerde cayma hakkı
kullanılamaz.
9.2.06.03.2011 tarih ve 27866 sayılı Resmi Gazetede yayınlanarak yürürlüğe giren “ Mesafeli Sözleşmelere Dair
Yönetmeliğin” 2. Maddesinin 3/a nolu bendi gereği “Gıda maddelerinin, içeceklerin ya da diğer günlük tüketim

maddelerinin, satıcının düzenli teslimatları çerçevesinde tüketicinin meskenine veya işyerine götürülmesine ilişkin
Mesafeli Sözleşmeler’de cayma hakkı bulunmamaktadır.
9.3.. Alıcı, Satıcı tarafından ürünlerin gıda ürünleri olduğunu, bu ürünlerin cayma hakkına konu olmadığını,
Alıcı’nın siparişi vermesi ile birlikte bu ürünlerin Alıcı’ya özel olarak satın alınarak hazırlandığını bu sebeple
Tüketiciyi Koruma Kanunu kapsamında Satıcı tarafından satılan gıda paketlerinin cayma hakkına konu olmadığını
kabul ve taahhüt eder.
MADDE 10 - YETKİLİ MAHKEME
10.1.Satıcı şikâyet ve itirazları konusunda başvurularını, T.C. Sanayi ve Ticaret Bakanlığı tarafından her yıl Aralık
ayında belirlenen parasal sınırlar dâhilinde mal veya hizmeti satın aldığı veya ikametgâhının bulunduğu yerdeki
tüketici sorunları hakem heyetine veya tüketici mahkemesine yapabilir.
MADDE 11 - DİĞER HÜKÜMLER
11.1.Alıcı bu Sözleşme'de ve ayrılmaz parçasını oluşturan Ön Bilgilendirme Formu’nda yazılı tüm koşulları ve
açıklamaları okuduğunu, satış koşullarının ve sair tüm ön bilgileri aldığını, incelediğini ve tamamını kabul ettiğini
beyan, kabul ve taahhüt eder.
Tarih: 26.01.2018
SATICI’nın Bilgileri : 
Light Masal- Yasemin Gül
Adres : Esentepe mah Köprülü sok 7 /3 Şişli /İSTANBUL
Telefon : 05068680848
E-mail : info@lightmasal.com


Vücudunla her şeyi yapabilirsin, yeterki onan inan!